AdvertisementAyaz Sadiq Supreme Court ja rahe hain,Matlab Garh Barh Hai :- Dr.Shahid Masood