Amjad Sabri's son cried reciting Mai qabar andheri mai ghabraunga jab tanha in Soyem rasm of Amjad Sabri

Tags

Amjad Sabri's son cried reciting Mai qabar andheri mai ghabraunga jab tanha in Soyem rasm of Amjad Sabri